MR

Binnen de Bijbelse visie op gezag en de wettelijke kaders functioneert op elke school een MR (medezeggenschapsraad) en voor de drie scholen en het collectief bestuur samen een GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad). Afhankelijk van de wetgeving en de reglementen heeft de MR advies- of instemmingsbevoegdheid inzake beslissingen voor de school. De GMR brengt advies uit over/stemt in met zaken die de drie scholen samen betreffen, zoals het vakantierooster en nieuw c.q. aangepast beleid. Inzake de wijziging van de identiteit/grondslag van de scholen ligt de bevoegdheid te allen tijde bij het collectief bestuur. Het collectief bestuur is in alle zaken het bevoegd gezag met eindverantwoordelijkheid.

© 2023. Johannes Calvijnschool. Realisatie: Omega2